Ochrana soukromí v CIBA VISION

1. Závazek ochrany soukromí

Termín „osobní data“, jak je použitý v těchto Zásadách, se vztahuje na informace jako je vaše jméno, datum narození, e-mailová nebo poštovní adresa, které by mohly být použity k vaší identifikaci. Společnosti ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. nebude zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu.

Při zpracovávání vašich osobních údajů se zavazujeme plně se přizpůsobit mezinárodně uznaným standardům ochrany soukromí. Tímto také zaručujeme, že naši zaměstnanci konají v souladu s přísnými standardy bezpečnosti a diskrétnosti.

Následující oddíly vysvětlují, jak a kdy od Vás získáváme osobní data.

2. Zamýšlené použití osobních údajů

Většina našich služeb nevyžaduje žádnou formu registrace, je možno navštívit naši webovou stránku bez nutnosti sdělit, kdo jste. Avšak některé služby mohou registraci vyžadovat. Když se u nás registrujete, potřebujete vyplnit jisté údaje (některé jsou vyžadovány, jiné jsou nepovinné), právě tak si vyberete i uživatelské jméno a heslo. V případech, kdy se rozhodnete odepřít některá osobní data námi vyžadovaná, nebude pro vás možné vstoupit do některých částí webové stránky a my nebudeme moci odpovědět na váš dotaz.

Společnost ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. zpracovává osobní data pro specifické a vymezené účely, o kterých vás informujeme, když vás žádáme o informace. Například můžeme získávat a používat osobní data, abychom vám poskytli produkty nebo služby, pro naúčtování produktů a služeb vámi vyžádaných, pro nabízení produktů a služeb, o kterých si myslíme, že by pro vás mohly být zajímavé, také pro komunikaci s vámi za jinými účely. Informace, které zasíláte našemu oddělení zákaznického servisu, jsou používány pouze k vyřešení vašeho problému, jinak jsou drženy v tajnosti.

Společnost ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. uchovává vaše údaje pouze tak dlouho, jak je nezbytně nutné pro takové účely a ve shodě se všemi příslušnými zákonnými či etickými výkazy nebo dle požadavků pro uchovávání dokumentů.

3. Neposkytnutí informací

Společnost ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. nebude prodávat, sdílet nebo jinak distribuovat vaše osobní údaje třetím stranám mimo skupinu Novartis. Avšak osobní údaje mohou být občas postoupeny třetí straně, která jedná pro či v zájmu společnosti ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O., nebo pokud je ve spojení se záležitostmi společnosti ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O., pro další zpracovávání podle účelů, pro které byla data původně shromážděna.

Kde je odhalení osobních dat třetí straně vhodné či nutné z jakéhokoliv důvodu, společnost ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. bude, kdykoliv to bude možné, usilovat o záruky, že prozrazení a zamýšlené použití údajů je jasně uvedeno.

Takovéto třetí strany mohou pracovat s různými zásadami ochrany soukromí. Avšak my se budeme snažit, abychom zaručili, že takové třetí strany poskytnou stejnou úroveň ochrany jako společnost ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. a kde to bude vhodné, budeme smluvně vyžadovat, aby převzatá data byla zpracovávána pouze za účely schválenými společností ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O..

Nebudeme sdělovat třetím stranám žádná vaše citlivé osobní údaje (např. zdravotní informace) bez vašeho předchozího a výslovného souhlasu. Váš souhlas může být kdykoliv později odvolán. Pokud k tomu dojde, společnost ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. nebude moci zaručit vyřízení vašich určitých požadavků. Společnost ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. bude, kde to bude proveditelné, informovat třetí strany, ke kterým datům byl předáno vaše odvolání souhlasu.

4. Právo přístupu

Máte právo zpřístupnění a aktualizace vašich osobních údajů nebo žádat jejich vymazání. Snažíme se zaručit, aby osobní údaje byly aktuální, přesné a úplné. Pokud si přejete zpřístupnit nebo opravit vaše osobní údaje, které jsou v našem držení, prosím kontaktujte nás. Vaše požadavky budou urychleně a řádně vyřízeny. Nebudou vybírány žádné poplatky za vyhovění požadavku opravy, avšak za všechny ostatní požadavky bude moci společnost ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. účtovat menší poplatek na pokrytí vlastních nákladů. Žádost o vymazání osobních dat bude podléhat všem platným zákonným a etickým výkazům, požadavkům na uchovávání dokumentů, nebo zadržování závazků uvalených na ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O..

5. Bezpečnost a důvěrný ráz

Aby byla zajištěna bezpečnosti a důvěrný ráz osobních údajů, které společnost ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. shromažďuje on-line, používá ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. uchráněné datové sítě, mimo jiné standardní firewall a ochranu heslem. Přístup k osobním datům je omezen na ty zaměstnance, kteří potřebují používat data, kteří jsou vyškoleni k řádnému nakládání s takovými údaji a dodržují přísné standardy diskrétnosti. Pokud nějaký zaměstnanec poruší naše zásady ochrany soukromí, bude adekvátně potrestán. Loajalita zaměstnanců našim Zásadám a metodám je pravidelně kontrolována a přezkoumávána. Ačkoliv se nemůžeme pojistit proti jakékoliv ztrátě, zneužití či poškození dat, snažíme se předejít takovým nešťastným událostem.

6. Přenos dat do zahraničí

Společnost ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. a její mateřská společnost Novartis jsou celosvětové podniky a mají databáze v různých jurisdikcích. Novartis anebo ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. mohou předávat vaše data do databáze mimo zemi vašeho pobytu. Pokud úroveň ochrany soukromí v takové zemi nevyhovuje přípustným mezinárodním standardům, zajistíme, že datové přesuny do databází společnosti Novartis v této zemi jsou adekvátně chráněny a že nedojde k přenosu dat třetím stranám v těchto zemích, pokud bychom předem neobdrželi vámi vyjádřený souhlas k takovému předání.

7. Anonymní data a „Cookies"

Většina informací, které společnost ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O.získává ze svých webových stránek, jsou anonymní informace, jako například jaké stránky jste navštívili a jaké vyhledávání jste prováděli. Když navštívíte naši webovou stránku, neshromažďujeme žádná vaše osobní údaje, pokud k tomu nedostaneme váš souhlas.

Anonymní informace jsou zpracovávány společností ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. pro účely vylepšení obsahu stránky a k vytvoření hromadné statistiky o osobách užívajících naši stránku pro vnitřní účely výzkumu trhu. Proto ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. může instalovat „cookies“, které sbírají první úroveň jména domény uživatele (např. „bigmail.com" z e-mailové adresy „ john@bigmail.com") a datum a čas přístupu. „Cookies“ jako takové nemohou být použity k odhalení identity uživatele. „Cookie“ je malý kousek informace, která je zaslána do vašeho prohlížeče a uložena na pevném disku vašeho počítače. Cookies vašemu počítači neškodí. Můžete nastavit váš prohlížeč, aby vás informoval, když obdrží „cookie“, to vám umožní se rozhodnout, zda to chcete akceptovat či nikoliv.

8. Spamming

Společnost ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. nepřipouští „spamming". Spamming je definován jako zasílání nevyžádaných e-mailů, obvykle komerčního obsahu, ve velkém počtu a opakovaně osobám, se kterými zasilatel neměl předešlý kontakt, nebo které odmítají přijímat taková sdělení.

Na druhou stranu, pokud společnost ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. věří, že jistý produkt, zdravotní či jiná informace jsou pro vás důležité, vyhrazuje si právo informovat vás e-mailem, přičemž vám dává možnost takovou službu odmítnout .

9. Osobní informace a děti

Společnost ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. ebude vědomě shromažďovat, používat nebo uveřejňovat osobní údaje osob mladších 13 let bez toho, aniž by dříve dostala souhlas zákonného zástupce (např. rodiče nebo poručníka) přímým off-line kontaktem. Rodičům poskytneme (i) informace o specifických typech osobních dat shromažďovaných od nezletilých, a (ii) možnost mít námitky proti dalšímu shromažďování, používání nebo uchovávání takových informací. ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. se řídí usnesením zákona Children's Online Privacy Protection Act v USA, a také respektuje podobné zákony vytvořené k ochraně dětí v jiných zemích.

10. Odkazy na další webové stránky

TTyto zásady ochrany soukromí platí pouze pro stránky společnosti ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. s vyloučením webových stránek třetích stran. ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. může uvádět odkazy na jiné webové stránky, které by mohly být pro naše návštěvníky zajímavé. Snažíme se, aby takové stránky byly na nejvyšší úrovni. Ovšem vzhledem k povaze celosvětové sítě nemůže společnost ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O. zaručit úroveň všech stránek, na něž uvádí odkazy, ani nemůže být zodpovědná za obsah stránek mimo-ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O..

11. Kontaktujte ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O.

Máte-li nějaké dotazy nebo stížnosti ohledně dodržování našich zásad ochrany soukromí nebo pokud pro nás máte nějaká doporučení nebo poznámky ke zlepšení kvality našich zásad ochrany soukromí, prosím, kontaktujte nás.